OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky špecifikujú zmluvný vzťah uzatvorený na diaľku.
Predávajúcim je cukrárenska výroba
buchtová
z.buchtová s.r.o.,
so sídlom Kazanská 22 82106 Bratislava
IČO: 47979291
DIČ: 2024169092,

Kupujúcim je zákazník, resp. Spotrebiteľ.

1.2 Zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami z.buchtová s.r.o. zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami z.buchtová s.r.o. zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Objednávka a uzavretie zmluvy

2.1 Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uskutoční odoslaním vyplneného objednávkového formulára. Kupujúci odoslaním vyplneného objednávkového formulára zároveň vyjadruje svoj súhlas k záväznej objednávke resp.súhlas s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom Predávajúceho, s ktorým sa v plnej miere oboznámil.
Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká až na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky, ktorú Predávajúci zašle e-mailovou správou na adresu Kupujúceho po uhradení zálohy, ak je zo strany Predávajúceho požadovaná. Toto potvrdenie elektronickej objednávky musí obsahovať položky objednávkového formulára zaslaného Kupujúcim. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah potvrdenia elektronickej objednávky zaslanej Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu potvrdenia elektronickej objednávky, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy.

2.2 Nejedlé časti dekorácií
Produkty môžu obsahovať nejedlé časti napríklad kvety, hračky, špajdle, výstuže, podnosy a pod.
Na tieto skutočnosti je vždy zákazník upozornený.

3. Termín objednania a termín vyzdvihnutia výrobkov

3.1 Objednávku je nutné realizovať s nasledovným predstihom (minimálny čas objednania výrobku) :

7 dní pred termínom vyzdvihnutia. Možnosť realizácie objednávky v kratších termínoch je potrebné si vopred overiť telefonicky alebo emailom.

3.2 Predávajúci nemusí ani pri dodržaní uvedených termínov objednávku akceptovať z kapacitných možností prevádzky.

3.3. Súčasťou Objednávky je požadovaný termín vyzdvihnutia tovaru. V prípade nemožnosti dodržať požadovaný termín vyzdvihnutia zo strany Predávajúceho je Predávajúci povinný o tejto skutočnosti Kupujúceho telefonicky informovať ihneď po zistení takejto situácie. V prípade predĺženia termínu vyzdvihnutia o viac ako 5 hodín oproti požadovanému termínu, má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že tak urobí ihneď po obdržaní informácie o omeškaní termínu vyzdvihnutia.

3.4 Kupujúci si prevezme tovar osobne v dohodnutom termíne na adrese prevádzky, ktorá je uvedená na objednávke. Predávajúci zodpovedá za prípadne vady na produkte pri preberaní. Pri preberaní výrobkov je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť objednávky. V prípade nedodržania správnej akosti, miery produktu, ceny produktu má kupujúci právo požiadať o bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady. Ak vadu nemožno odstrániť tak má právo na výmenu produktu alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci je povinný tieto skutočnosti uviesť ihneď pri preberaní výrobkov. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3.5 Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom. Po prevzatí objednávky nezodpovedáme za poškodenie výrobkov napr. zlou manipuláciou pri prevoze, zlým skladovaním a pod.

3.6 Prevoz objednaných výrobkov si Kupujúci po osobnom prevzatí na prevádzke zabezpečuje sám. Predávajúci po dohode v prípade záujmu môže zabezpečiť dovoz výrobkov Kupujúcemu.

3.7 Pri neprevzatí výrobku v termíne určenom Kupujúcim, Predávajúci uskladní tovar vo svojej prevádzke najviac na 24 hodín po termíne vyzdvihnutia. Pri vyzdvihnutí objednávky do 24 hodín od termínu určeného Kupujúcim na prevzatie, Predávajúci právo záručnej doby uzná len na dobu prepočítanú na celkovú záručnú dobu, t.j. do 24 hodín po termíne vyzdvihnutia určeného Kupujúcim v objednávke. Ak si Kupujúci neprevezme objednávku do 24 hodín , Predávajúci má právo tovar z dôvodu možného skazenia zneškodniť. Kupujúci nemá v tomto prípade právo reklamácie, ani právo na vrátenie zaplatenej sumy.

4. Cena a platobné podmienky

4.1 Uvedené ceny pri produktoch sú konečné. Predávajúci nie je platcom DPH.
Celková cena sa však môže líšiť v prípade, že obsahuje položky vyžiadané kupujúcim navyše, špecifikované v objednávkovom formulári. Celková cena objednávky bude vždy oznámená Kupujúcemu pri zaslaní vypracovanej cenovej ponuky a následne vzájomne potvrdená prostredníctvom elektronickej objednávky (e-mailom). Ďalšie položky objednávky alebo ich zmena musí byť Kupujúcim zaslaná Predávajúcemu v novej doplňujúcej objednávke. Platbu je možné uskutočniť v hotovosti alebo kartou pri osobnom prevzatí produktov na prevádzke, alebo vopred prevodom na bankový účet Predávajúceho na základe zálohovej faktúry. Po úhrade a následnom pripísaní prostriedkov na b. účet Predávajúceho, Predávajúci odošle Kupujúcemu vyúčtovaciu faktúru.

5. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie zálohy

5.1 Kupujúci má právo zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od Kúpnej zmluvy, bez udania dôvodu. Môže tak spraviť najmenej 14 dní pred termínom záväznej objednávky. Túto dobu si Predávajúci vyhradzuje ako dobu počas, ktorej začal s plnením objednávky a to so zabezpečovaním surovín a iných komponentov vzťahujúcich sa na predmetnú objednávku.
V prípade ak Kupujúci dodrží stanovenú dobu pre riadne zrušenie objednávky t.j. ivac ako 13 dní pred termínom objednávky, bude objednávka zrušená. V prípade, že Kupujúci zaplatil zálohu, bude mu táto čiastka vrátená v hotovosti pri osobnom zrušení objednávky na prevádzke alebo prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní pri elektronickom zrušení objednávky (e-mailom). Ak Kupujúci zruší záväznú objednávku menej ako 14 dní pred jej termínom, Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať poplatok vo výške 80% z predmetnej objednávky.

5. Reklamácia výrobkov

5.1. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený, a to do 24 hodín od prevzatia tovaru. Po 24 hodinách právo reklamácie Kupujúceho zaniká. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Do uvedených 24 hodín je Kupujúci povinný priniesť reklamovaný tovar na adresu prevádzky, kompletne vyplniť Reklamačný formulár a predložiť záručný doklad.
Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložený doklad o kúpe tovaru alebo pokladničný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný doklad.

5.2. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

5.3. Pri reklamácii je Kupujúci povinný vrátiť celú tortu s maximálne jedným výrezom – ak Kupujúci zistí, že plnka je iná, ako si objednal, prípadne vykazuje iné nedostatky, ktoré chce reklamovať. Reklamované výrobky musia byť správne skladované a pri vrátení majú mať teplotu do 5°C.

5.4. Ostatné výrobky je nutné priniesť minimálne v 80% obsahu a taktiež s teplotou do 5°C.

5.5. Prevzatím predmetu kúpy Kupujúci prejavuje súhlas s výzorom, veľkosťou a množstvom tovaru. Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z týchto dôvodov.

5.6. Kupujúci je povinný v Reklamačnom formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku neprimeranej prepravy, nesprávneho uskladnenia, nedodržaním optimálnej teploty pre potraviny, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

5.7. V prípade osobného odberu je nutné tovar prevážať pri teplote min.5°C.Výrobky treba skladovať pri minimálnej teplote do 5°C.

5.8. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná.

5.9. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

5.10.Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude odovzdaný alebo zaslaný na adresu doručovania uvedenú v Reklamačnom formulári. Reklamácie prijímame osobne v prevádzke na ulici Na hrádzi 178/43,Bratislava.

5.11. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
5.12. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia.

6. Skladovanie
Produkty je je nutné po prevzatí skladovať v krabici a v chlade, pri teplote do 5°C.

7. Alternatívne riešenie sporov

8. Súhlas s obchodnými podmienkami
Odovzdaním objednávky Predávajúcemu, Kupujúci potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho a reklamačným poriadkom, s ktorými sa pred vyplnením objednávky v plnej miere oboznámil.
nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a Kupujúcisa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Orgány dozoru:

Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8 P.O.BOX 26 820 09 Bratislava 29

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava – mesto so sídlom v Bratislave Polianky 8 84101 Bratislava – mesto